Novinky, oznámení
Jednotka JPO II hledá do svých řad nové členy, více informací se dočtete ZDE
  Připravované akce
Databáze neobsahuje žádnou novinku.
  Počasí v ČR
  Vzkazy
Shrnutí výcvikového roku 2012
Blíží se nám konec roku a jako všichni, tak i mi hasiči bilancujeme uplynulý rok, ať už po stránce zásahové, tak zejména odbornou přípravu v uplynulém období. Touto cestou vám hodně stručně přiblížím praktický výcvik jednotky.
Pravidelná odborná příprava probíhá dvakrát měsíčně v rozsahu 8 hodin a skládá se jak z teoretické, tak z praktické části.

Záchrana osob z ledových ploch
Tento druh zásahu je náročný jak na znalost použití věcných prostředků, postupů při daném tipu zásahu, tak i na psychiku zasahujících. Vzhledem k časové tísni a rizikům jak pro zachraňovanou osobu, tak pro záchranáře.
Místo výcviku koupaliště za obcí Poběžovice. Jednotka nacvičovala zásah pomocí nastavovacích žebříků, kdy jeden člen jednotky postupoval pomocí nastavovacích žebříků k postižené osobě která se propadla ledem a ostatní jej jistili pomocí záchranného lana. Následovalo vytažení osoby na žebřík a poté, tažení záchranáře společně se zachráněnou osobou na břeh. Dále se nacvičoval postup záchrany pomocí raftu.
Teoreticky bylo probráno poskytnutí první pomoci spojené zejména s opatřením proti rozvoji šoku a resuscitací.

Záchrana osob z budov při požárech
Vyhledávání osob a jejich následná záchrana patří při požáru k nejdůležitějším úkolům, které jednotky PO provádí, tato oblast zásahu patří mezi nejnáročnější činnosti. Pátrání a záchrana klade vysoké nároky na znalosti zasahujících hasičů při pohybu v neznámém prostředí, který není snadnou záležitostí. Vyžaduje soustředění na orientaci v prostoru a to většinou pouze hmatem. Pohyb je ovlivňován extrémními podmínkami v neznámém prostředí, kde je zásah prováděn: vysoké teploty, nulová viditelnost, hluk a stres.
Po nalezení osob, je nutné zajistit jejich transport do bezpečí.
Umění záchrany osob vyžaduje sílu, znalosti přenášení osob na krátké vzdálenosti a psychickou odolnost.
Tato činnost je trénována několikrát ročně buď na zbrojnici, nebo v různých objektech. Letos jsme si kromě jiného toto procvičili i na našem zámku ve spolupráci s PČR.

Záchrana osob z technologických zařízení
Technologickými zařízeními rozumíme různorodé průmyslové a výrobní prostory. Jelikož z pochopitelných důvodů není možné provádět výcvik ve firmách za provozu, tak pro tento druh zásahů jako výcvikový prostor slouží naše zbrojnice. Jelikož se jedná o budovu která se nejvíce podobá výrobním halám skloubených s kancelářskými prostory a je zde možné trénovat i záchranu z výšek, k čemuž využíváme sušárnu hadic s lávkou cca v 10 metrech.
Tento druh zásahů v sobě obsahuje ty nejnáročnější podmínky pro zásah, od většího počtu osob přes různé stroje a zařízení až po přítomnost tlakových nádob i nebezpečné látky.

Záchrana osob z havarovaných vozidel
Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla.
Cílem činnosti jednotek při zásahu na dopravních nehodách na pozemních komunikacích je zejména:
a) zajištění místa a okolí dopravní nehody
b) poskytnutí první pomoci zraněným
c) provedení protipožárních opatření
d) vyproštění zraněných a ohrožených osob
e) zamezení úniku nebezpečných látek a látek ohrožujících okolí
Na tento druh zásahů se jednotka školí 2x ročně.
Jednou při pravidelné odborné přípravě na stanici HZS Domažlice a jednou v rámci výcviku v obci kdy jsou trénovány postupy při vyprošťování a první pomoc zraněným. V rámci teoretické odborné přípravy je probírána konstrukce vozidel, taktické a bezpečnostní postupy.

Výcvik v dýchací technice
Jelikož hasiči jsou někdy definováni jako druh bláznovství, kdy hasič vstupuje do prostorů, ze kterých jiní utíkají, musíme mu pak zajistit, aby tam měl alespoň co dýchat.
A toto je úkolem dýchacího přístroje. Aby hasič mohl dýchací přístroj bezpečně používat, musí znát jeho konstrukci, princip jeho funkce, spočítat si zásobu vzduchu a spoustu dalších věcí.
Důležitým prvkem je praktický výcvik, kdy jsou simulovány podmínky požáru spojené s vysokou fyzickou námahou, což v reálu snižuje stres tudíž i spotřebu.
Tento výcvik probíhá dvakrát ročně v domažlickém polygonu a také toto trénujeme dvakrát ročně v rámci pravidelné odborné přípravy např. zbrojnice, škola, zámek.

Sebezáchrana
Někdy se i hasič dostane při zásahu do úzkých a musí opustit daný prostor. V optimálním případě to jde cestou, kterou přišel. Když to není možné z důvodu odříznutí zásahových a ústupových cest šířením požáru, nebo z důvodu neúměrného rizika (možnost výbuchu, zřícení konstrukcí aj.), opustit místo zásahu stejnou cestou, kterou se na místo zásahu dostal. Jestliže hrozí bezprostřední ohrožení zdraví a života, a není-li jiná možnost, jak opustit ohrožený dojde k opuštění místa zásahu slaněním.
Je potřeba vzít v úvahu obrovský stres, který v tuto chvíli působí na hasiče v neznámém objektu, kdy v časové tísni musí rychle a bezchybně najít něco k čemu si bezpečně naváže lano a musí mnohdy po plášti budovy se slanit do bezpečí.
Členové jednotky trénují uzle, výběr vhodných kotvících bodů i samotné způsoby slanění. S touto problematikou souvisí i znalost konstrukcí, materiálů i dynamika a rozvoj požárů.
Pro potřeby výcviku nám několikrát ročně slouží již zmiňovaná sušárna hadic i přírodní podmínky v okolí obce.

Záchrana osob z nedostupných míst
V rámci našeho výcviku se jedná o kombinování pátrací akce použití prostředků pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou a zdravovědy.
Tento výcvik probíhal ve volné přírodě na povrchu důlního díla. Členové jednotky si zde procvičili uzle, výběr vhodných kotvících bodů i samotné způsoby zajištěného sestupu ke zraněné osobě. S touto problematikou souvisí i znalost dynamiky a mechaniky pádu, která má v souvislosti s výškou vliv na rozsah a druh zranění.
Samozřejmě nechyběla speciální zdravověda a způsoby transportu do míst kam se dostane ZZS.

Pátrání po osobách - pátrací akce
Pátrání po osobách patří mezi časově velice náročné akce, kterých se účastní velký počet zasahujících.
Při postupu je třeba neustále dbát na srovnání rojnice do jedné řady, což jednotkám občas komplikuje zejména členitost terénu.
Naše jednotka se účastnila výcviku s ostatními složkami IZS. Hledali jsme pohřešovanou osobu, která se ztratila na blíže nespecifikovaném místě v prostoru o velikosti přibližně 900 x 500 metrů. Jelikož je to prostor bývalého muničního skladu, střelnice a cvičiště, terén k prohledávání byl celkem členitý, nehledě na právě probíhající prořezávku a všudypřítomné křoviny.

Výcvik s nastavovacími žebříky
Využití nastavovacích žebříků je zejména prvotní fázi zásahu kdy je rychle potřeba provést záchranu osob, nebo v místech kam se nedostane výšková technika.
Výška je z hlediska odolnosti lidí pojem značně diskutabilní. Někomu se zdá výška dvou metrů maximum, které je schopen podstoupit, pro jiného není nic pohybovat se 200 m nad zemí. Strach z výšek je obecně známá věc a každý zdravý člověk tento pocit zná.
Úkolem při výcviku hasiče je tento subjektivní pocit strachu umět ovládat, aniž by došlo k výraznému snížení schopnosti koncentrace k práci a záchraně osob Využití nastavovacích žebříků je poměrně rychlé i variabilní a jsou ve vybavení všech jednotek.

Záchrana osob z vodních ploch, použití prostředků pro práci na vodě, pokládání norných stěn
Situace záchrany osob se mohou objevit na rybnících, jezech, vodních tocích, koupalištích.
Záchranou je situace, kdy je osoba v nebezpečí, a to i v situaci, je-li osoba pod vodou na čas kratší než půl hodiny (u osob podchlazených a dětí i déle), v tomto případě je možnost pro záchranu ještě reálná.
Čím rychlejší bude akce, tím účinnější bude záchrana. Naše jednotka tento druh zásahu náročný na psychiku zasahujících vzhledem k časové tísni a rizikům pro zachraňovanou osobu trénovala na koupališti v Poběžovicích.
procvičili jsme si vytažení postiženého z vody do člunu a s tím spojenou práci s raftem (náš Titanik) který jsme nadále využily pro tvorbu improvizovaných norných stěn používaných při úniku ropných látek na vodní hladinu.
Samozřejmě proběhla i zdravotní příprava tj. resuscitace osob po tonutí.

Poskytování před lékařské první pomoci
Poskytování před lékařské první pomoci je velice obsáhlé téma spojené se všemi druhy zásahů.
Hasiči se školí na nejrůznější druhy poranění tak aby byli schopni do příjezdu RZS zejména:
- zajistit základní životní funkce, zastavit krvácení, ošetřit zlomeniny, předcházet šoku a tím i kolapsu postižených osob a neposlední řadě v rámci záchranářské psychologie se učí jednání těmito osobami, protože někdy vlídné slovo spojené s přítomností hasiče dokáže velice pomoci.
Nám při tomto výcviku samozřejmě přednáší fundované osoby a dohlíží na praktický výcvik.

Řízení provozu na pozemních komunikacích
Řízení provozu na pozemních komunikacích za normálních okolností je věcí policie. Všichni ale víme, že policie u nás na divokém západě v počtu, ve kterém slouží, nejsou schopni být všude.
Při mimořádných událostech na pozemních komunikacích jako Dopravní nehoda a různé technické zásahy hasiči mohou usměrňovat popř. řídit dopravu do příjezdu PČR.
Proto jsme se obrátili při výcviku na policisty, kteří ochotně vedli naší odbornou přípravu.

Tak toto bylo velice stručné shrnutí naší pravidelné odborné přípravy - praktického výcviku a věřím, že jsme zvolili dobrou variantu, která mám pomůže připravit se na různorodé zásahy a zlepší kvalitu naší práce. Úplně na závěr chci poděkovat všem lidem, kteří se s námi podíleli na naší odborné přípravě.
Velice si tohoto vážím a doufám, že i do budoucna v této spolupráci budeme pokračovat.


Autor: Vladimír Rozhon | Vydáno dne 06. 12. 2012 | 1554 přečtení

 

HASIČI POBĚŽOVICE 2007 - 2014 | Všechna práva vyhrazena!
Stránky využívají opensource redakční systém phpRS

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language Get openSUSE - free Linux distribution MySQL Apache Web Server